Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW APPAREL B.V. (TEATRO FASHION) GEVESTIGD TE AMSTERDAM

AMSTERDAM, 13 OKTOBER 2019 VERSIE 1.1.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- Koper / wederpartij: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Teatro Fashion;

- Dag: kalenderdag;

- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- Teatro Fashion: de rechtspersoon die producten op afstand aan koper(s) aanbiedt en de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Teatro Fashion georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Teatro Fashion gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Teatro Fashion.

 

Artikel 2. Algemeen / toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Teatro Fashion zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden is tevens via Internet te raadplegen, zie https://www.teatrofashion.com/.
 2. Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het aangaan van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Teatro Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Teatro Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Teatro Fashion is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Teatro Fashion gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Teatro Fashion kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Teatro Fashion niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

ARTIKEL 4 - Tot stand komen van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Teatro Fashion.
 2. Teatro Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 3. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webwinkeleigenaar dit mee na ontvangst van de bestelling.
 4. Uiterlijk op het moment van levering wordt de overeenkomst schriftelijk bevestigd.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw.
 2. Voor buitenlandse bedrijven geldt een 0% btw-tarief.
 3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ARTIKEL 6 - CONFORMITEIT EN (EVENTUELE) GARANTIE

 1. Teatro Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan Teatro Fashion schriftelijk per mail te worden gemeld bij [email protected](Ordernummer, Totaal aantal producte, Artikelnummer van het product, Als bijlage stuur je een foto mee waarop het defect duidelijk is te zien, Kassabon met datum van verkoop)
 3. Terugzending van de producten dient te geschieden binnen 14 dagen na levering in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. In geval van een garantietermijn van Teatro Fashion komt deze overeen met de fabrieksgarantietermijn. Teatro Fashion is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. Een eventuele garantie geldt niet indien:

- de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Teatro Fashion en/of op de verpakking behandeld zijn;


ARTIKEL 7 - LEVERING/VERZENDTERMIJN

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Na ontvangst van uw bestelling probeert Teatro Fashion zo snel mogelijk te leveren. Voor alle goederen en diensten die aangeboden worden via de webwinkel van Teatro Fashion geldt dat levering mogelijk is zolang de voorraad strekt. Mocht het door u bestelde artikel niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 3. Teatro Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Teatro Fashion tot het moment van levering aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Teatro Fashion is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 2. Teatro Fashion heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Teatro Fashion zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Teatro Fashion bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 4. Naast de in dit artikel genoemde gevallen waarin Teatro Fashion bevoegd is tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van Teatro Fashion op de wederpartij ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Teatro Fashion ter kennis gekomen omstandigheden geven Teatro Fashion goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

- indien Teatro Fashion de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- indien de wederpartij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;

 1. Indien de wederpartij één of meer verbintenissen jegens Teatro Fashion niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Teatro Fashion op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 2. Een geval van opschorting of ontbinding laat het recht van Teatro Fashion schadevergoeding te vorderen onverlet.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de webwinkel van Teatro Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat de webwinkel van Teatro Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webwinkel van Teatro Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9 - BETALING

 1. Betaling gaat altijd vooraf aan de levering. Voor bestellingen gaat de betaling via de op de site aangegeven betaalmogelijkheden.
 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent is de webwinkel van Teatro Fashion gerechtigd de bestelling niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Een wederpartij, de koper daaronder begrepen, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de wederpartij aan Teatro Fashion verstrekte gegevens. Teatro Fashion is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Teatro Fashion is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de wederpartij, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden.
 3. Teatro Fashion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT

 1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij zakelijke verkopen. Uw bestelling is dan ook definitief na betaling. Retourneren is enkel mogelijk wanneer een product niet aan de overeenkomst voldoet.
 2. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u de webwinkel van Teatro Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. U stuurt een e-mail voorzien van ordernummer, totaal aantal producten en het artikelnummer van het product naar [email protected]. Als bijlage stuurt u een foto mee waarop het gebrek duidelijk is te zien.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de webwinkel van Teatro Fashion de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 4. Indien de artikelen bij de retourzending sporen van gebruik of beschadiging vertonen, behoudt Teatro Fashion zich het recht voor tot vordering tot schadevergoeding over te gaan.
 5. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing binnen 14 dagen, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

ARTIKEL 12 - GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen Teatro Fashion en de koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.
 2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten over deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.